Skip survey header
This question requires a valid number format.
This question requires a valid email address.
0%
×

De continuiteit van de gemeentelijke groene wandeling verzekeren door tegemoed te komen aan de noden van de zachte mobiliteit van de wijk.

De Korte Groenweg moet veiliger en gezelliger gemaakt worden, met inbegrip van een betere toegang tot het Sportcentrum De Groene Weg. Door de toegankelijkheid ervan te verbeteren zou het beter in de huidige en toekomstige infrastructuur van de wijk kunnen worden opgenomen, en zouden de PBM's in deze dynamiek kunnen worden opgenomen.

Verbeteren van de 'zachte mobiliteit' toegang (voetgangers, gezinnen, PBM's, fietsers) tot de 2 speeltuinen van het Craetbos vanuit het centrum van NOH en Versailles.

Investeren in een renovatie/bouw van de toegangen tot het park voor Nachtegalenweg en op de top van de Kruisberg. Dankzij deze beveiligde doorgangen hebben alle personen met beperkte mobiliteit, gezinnen en bejaarden gemakkelijk toegang tot het park.

Verbetering van de openbare ruimte door diverse interventies, waaronder het aanleggen van een "Tiny Forest".

Een Tiny Forest (klein inheems bosje) planten samen met lokale partners (school, bewoners, jeugdbeweging, seniorenvereniging...) en zo een sociale dynamiek op gang brengen. Het bosje creëert meer biodiversiteit, contact met de natuur en een beter stadsklimaat.

Herinrichting van een openbare ruimte voor en door jongeren.

De co-constructie van een dergelijke ruimte stelt de jongeren in staat zich de stedelijke ruimte toe te eigenen. Met de hulp van een straathoekwerker worden de jongeren betrokken bij het leven in de wijk, hetgeen overlast zal vermijden.

Straatmeubilair bouwen in samenwerking met de inwoners en een kunstenaarscollectief.

Het plein op het kruispunt van de Filip Vander Elststraat en de Bravekinderenstraat exploiteren en in eerste instantie een project voor straatmeubilair opzetten en dit vervolgens inpassen door een reeks activiteiten ter bevordering van de sociale cohesie (in samenwerking met het Maison de la Création, enz.).

Maak de toegang tot het sportcentrum aan de Korte Groenweg en het externe verkeer tussen de verschillende ingangen veiliger en gebruiksvriendelijker door zachte mobiliteit (voetgangers, PBM).

De toegang tot het sportcentrum De groene Weg (en zijn speeltuin) via de Kleine Groene Weg is uitsluitend bestemd voor motorvoertuigen. Door dit deel van de weg heraan te leggen, zouden voetgangers en personen met beperkte mobiliteit toegang krijgen tot het sportcentrum.

De "Village Neder" creëert een identiteit rond het spel door evenementen rond dit thema te organiseren.

De "Village Neder" creëert een identiteit rond het spel door evenementen rond dit thema te organiseren.

Klassieke concerten kunnen organiseren dankzij een geluidsversterkingsinstallatie die esthetisch en betaalbaar is.

Het ter beschikking stellen van dergelijke apparatuur zou muziekprojecten, zoals concerten en uitvoeringen van akoestische instrumenten, vergemakkelijken. Door het mobiele aspect van deze schalen kunnen alle gemeenschappen in Neder-Over-Heembeek worden bereikt. Het gebruik en de leningen worden beheerd door de VZW Salon Bugrane.

Dankzij "Santéglantines" zijn er fysieke en ludieke activiteiten die de ontmoeting tussen de hele bevolking (PMR, jeugd, kinderen, gezinnen...) bevorderen.

Een fitness-parcours (fitnesstoestellen) en een speelruimte (volksspelletjes) op de openbare plaats van de residentie "De Wilde Rozen" installeren om uitwisselingen, intergenerationele/culturele ontmoetingen rond openluchtactiviteiten aan te moedigen.

Grote uithangborden voorzien op verschillende plaatsen in NOH om burgers te informeren over alle buurtactiviteiten.

Grote uithangborden voorzien op verschillende plaatsen in NOH om burgers te informeren over alle buurtactiviteiten.

Een moestuin die beheerd wordt door kinderen voornamelijk uit Neder-Over-Heembeek want NOH heeft meer groen nodig.

Een moestuin die beheerd wordt door kinderen voornamenlijk van Heembekenaren want NOH heeft meer groen nodig.

Een Burger-café waar inwoners kunnen samen komen in een gezellige ruimte.

Een, burgercafé waar één keer per maand inwoners kunnen samen komen. Het creëren van een gezellige ruimte zoals een café tegen een gereduceerde prijs zou de sociale kloof tussen de mensen uit Hebeembeek kunnen verkleinen. Voorgestelde locaties: de vergaderzaal van de Bains de Bruxelles, de Taverne 'Le Grand Bleu', het Maison de la Création of het Rossignol-wijkhuis.

Jong en oud een kans geven gratis te sporten, in een gezellige sfeer, tussen verschillende generaties.

Het aantrekkelijker maken van een openbare groene ruimte die tot op de dag van vandaag vooral een decoratieve voorziening blijft, door er een gebruik van collectief belang aan toe te voegen. Dit diversifieert het type groen dat voor alle inwoners toegankelijk is.

Productie van standaardmodules van verschillende elementen (oprijplaten, banken, kabelgoten, enz.) uit hout in openbare ruimten voor personen met beperkte mobiliteit.

Het maken van elementen in hout om de toegankelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren met een ludiek parcours om de mobiliteit van iedereen (PBM, voetgangers, kinderen, ouderen, ...) en de toegang tot het Peter Benoitplein te vergemakkelijken.

Verbeteren van openbare groene binnenterreinen van huizenblokken die momenteel slecht toegankelijk zijn. Het ter beschikking stellen van deze ruimtes brengt alle gemeenschappen samen.

Lancering van een toegankelijkheidsstudie in twee groene zones: het eiland tussen de Beukennootjesstraat, de Gemenebeemdenstraat , de Marjoleinstraat en de Oorlogskruisenlaan of het hart van het eiland tussen de Braambosjeslaan, de Pagodes, de Olmkruidlaan en de Vuurkruisenlaan.

Assurer la continuité de la promenade verte communale au Petit Chemin Vert pour répondre au(x) besoin(s) de mobilité douce

Le Petit Chemin Vert doit être sécurisé et plus convivial. Et l'accès au Centre Sportif du Chemin Vert doit être amélioré. Ceci permettra non seulement une meilleure intégration du Centre dans le quartier mais assurera aussi son accessibilité aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Améliorer l'accès 'mobilité douce' (piétons, familles, PMR, vélos) aux 2 plaines de jeu du Bois du Craetbos à partir du centre de NOH et de Versailles.

Investir dans une rénovation/construction des accès au parc en face du Chemin du Rossignol ainsi qu’en haut du Kruisberg. Ces passages sécurisés permettraient aux personnes à mobilité réduite (PMR), aux familles et aux personnes âgées de profiter du parc.

Valoriser les espaces publics par diverses interventions, dont la plantation d’une « Tiny Forest ».

Planter une petite forêt (petite forêt indigène) avec des partenaires locaux (école, habitants, mouvement de jeunesse, association de personnes âgées...) pour créer une dynamique sociale. La forêt crée une plus grande biodiversité, un contact avec la nature et un meilleur climat urbain.

Rénover un espace par et pour les jeunes Av. Wannecouter

La co-construction, avec les jeunes, de la rénovation de cet espace public permettrait d'y développer un projet de qualité, d'améliorer l'aménagement actuel, et de renforcer le respect des lieux par tous.

Construire du mobilier urbain en collaboration avec les habitants et un collectif d’artistes.

Exploiter la place au croisement de la rue Philippe Vander Elst et de la rue des Bons Enfants pour y monter en premier lieu un projet de mobilier urbain et pour, par la suite, se l’approprier en montant une série d’activités favorisant la cohésion sociale (en partenariat avec la Maison de la Création etc.).

Sécuriser et rendre plus convivial l'accès au Centre Sportif du Chemin Vert et la circulation externe entre les différentes entrées par mobilité douce (piétons, PMR).

L'accès au Centre Sportif du Chemin Vert (ainsi qu'à sa plaine de jeu) par le Petit Chemin Vert n’est conçu que pour les véhicules automobiles. Rénover cette portion de route permettrait aux piétons et PMR d’accéder au centre sportif plus facilement et en plus grande sécurité

Développer le "Village Neder" pour créer une identité autour du jeu en organisant des événements autour de celui-ci

Le "Village Neder" pourrait créer une identité autour du jeu en organisant des événements autour de celui-ci

Permettre l’organisation de concerts classiques grâce à un matériel d’amplification sonore esthétique et peu couteux.

La mise à disposition d’un tel matériel faciliterait les projets musicaux, tels que concerts et performances d’instruments acoustiques. L’aspect mobile de ces conques permet de toucher toutes les communautés de Neder-Over-Heembeek. L’utilisation et les prêts sont gérés par l’ASBL Salon Bugrane.

"Santéglantines" permet le développement d'activités physiques et ludiques favorisant les rencontres auprès de toute la population (PMR, jeunes, seniors, enfants, familles...).

Aménager un espace de type parcours santé (appareils fitness) et ludique (jeux d'antan) sur le site de la résidence "Les Eglantines" afin de favoriser les échanges, rencontres intergénérationnels/culturels autour d'activités en plein air.

Avoir des tableaux d'affichage à différents endroits de NOH pour informer les habitants de toutes les activités organisées dans le quartier.

Avoir des tableaux d'affichage à différents endroits de NOH pour informer les habitants de toutes les activités organisées dans le quartier.

Développer un potager urbain géré par des enfants, prioritairement heembeekois car NOH a besoin d'espaces verts.

Un potager urbain géré par des enfants, prioritairement heembeekois car NOH a besoin des espaces verts.

Créer un café citoyen pour rassembler les habitants dans un espace bienveillant et convivial.

Des rendez-vous récurrents (une fois par mois) sont organisés dans un lieu qui fonctionne sous la mission type ‘Café citoyen’. La création d’un espace convivial de type café à prix réduit pourrait réduire la fracture sociale entre heembeekois. Lieux envisagés : la salle de réunion des Bains de Bruxelles, la Taverne ‘Le Grand Bleu’, la Maison de la création ou la maison de quartier Rossignol.

Donner une occasion aux jeunes comme aux moins jeunes de faire du sport gratuitement, en toute convivialité, dans la rencontre entre générations.

Augmenter l’attrait d’un espace vert public qui reste à ce jour avant tout d’agrément décoratif, en lui ajoutant une utilisation d’intérêt collectif. Cela diversifie ainsi le type d’espaces verts accessibles pour tous les habitants.

Réaliser des modules types d’éléments (rampes, bancs, passe-câbles, ) en bois dans l’espace public pour les PMR.

Réalisation d’éléments en modules type en bois pour organiser des sensibilisations à l’accessibilité dans l’espace public avec un parcours ludique pour faciliter la mobilité de tous (Pmr, pietons, Enfants, personnes âgées,...) et l’accès aux commerces place Peter Benoit.

Valoriser les espaces verts publics d'intérieur d'ilôts actuellement peu accessibles. La mise à disposition de ces espaces rassemblerait toutes les communautés.

Lancement d'une étude d’accessibilité de deux zones vertes : l’ilot entre les rues des Faînes, des prés communs, de la marjolaine et l’avenue des croix de guerre ou le cœur de l’ilot entre les avenues des Buissonnets, des Pagodes, de la Reine des Prés et des Croix de Feu.