Skip survey header
De bevraging tijdens de wandeling is afgesloten. Bedankt voor je interesse!
×

Groene plekken hebben verschillende belangrijke functies. Ze bieden ruimte om uit te rusten, te sporten en te spelen (een ‘recreatieve’ functie). Ze brengen mensen ook in contact met de natuur (een ‘educatieve’ functie). Maar voor de nodige biodiversiteit moeten we ook ruimte geven aan groen om te groeien en om insecten, vogels en andere dieren aan te trekken, en moeten we waardevolle natuurzones beschermen (een ‘ecologische en milieubeschermende’ functie).

Vandaag kunnen bewoners, onder bepaalde voorwaarden, een speelstraat aanvragen. Hun straat wordt dan tussen bepaalde uren afgesloten voor doorgaand verkeer ten gunste van o.a. spelende kinderen, buurtactiviteiten en ontmoeting. Dat betekent ook dat de bewoners en bezoekers in de omgeving af en toe moeten rondrijden.

Er komen steeds warmere zomers op ons af. Op plekken waar veel verharding en weinig schaduw is, ontstaan dan zogenaamde ‘hitte-eilanden’. Bovendien kampen we door extremere weersomstandigheden (bijv. te veel regen op te korte tijd) regelmatig met grondwater-tekorten. We moeten er dus voor zorgen dat water goed de bodem kan indringen en waar nodig gebufferd wordt. Dat kan in groene gebieden, maar dus ook door straten deels te ontharden en vergroenen.

Een parkeerplaats neemt ongeveer 13m² ruimte in op het openbaar domein. Dat is ruimte die, buiten het parkeren van je auto, niet voor andere functies kan gebruikt worden.

Bewoners willen vaak minder en trager verkeer door hun wijk. Om dit waar te maken, kunnen circulatie-maatregelen een oplossing bieden. Doorgaand verkeer wordt dan uit de wijk geweerd en zoveel mogelijk gebundeld op verkeerswegen. De wijk zelf blijft nog bereikbaar voor lokaal autoverkeer, maar misschien niet altijd via de kortste route. Voor voetgangers en fietsers blijft de kortste route wel mogelijk.

Zeker in de huidige context merken we hoe belangrijk de sociale functie van het openbaar domein is. Mensen ontmoeten gebeurt vaak op straat. Je kan met je buren afspreken op een bankje. Of met vrienden naar een park of plein gaan om een spelletje Kubb te spelen. Hier en daar zien we in Kessel-Lo ook al een buurtbar opduiken in de zomer.

Na Antwerpen is Vlaams-Brabant de provincie met het grootst aantal ingeschreven speed pedelecs. Daarnaast heb je natuurlijk nog stadsfietsen, gewone elektrische fietsen, buitenmaatse fietsen en jonge fietsers. Allemaal hebben ze hun eigen snelheid en rijvaardigheid. Dat zorgt in woonwijken soms voor onderlinge conflicten en voor conflicten met voetgangers en spelende kinderen.

Jongeren hebben hun eigen plek nodig om rond te hangen en elkaar te ontmoeten. Daarbij zoeken ze graag plekken op waar ze niet zo in het zicht lopen. Samenkomsten van jongeren gaan samen met plezier, maar regelmatig ook met (nacht)lawaai. Er zijn in Leuven specifieke plekken zoals het skatepark aan Sportoase of Stelplaats. Maar die vragen ook dat jongeren zich verder verplaatsen en enkele belangrijke verkeersassen kruisen.

Mensen houden van groene straten, pleinen of parken. Het groenbeheer van de stad is doorheen de jaren wel wat veranderd. Zo gebruiken we geen pesticiden meer. Bovendien maaien we op bepaalde plaatsen maar enkele keren per jaar, zodat grassen en wilde bloemen kunnen bloeien en insecten aantrekken. Ook gevallen bladeren laten we liggen waar het kan zodat ze de grond een vruchtbare laag geven. Toch blijft onderhoud nodig in het kader van veiligheid, toegankelijkheid en bijvoorbeeld bosbeheer. Hoe meer groen we willen, hoe meer handen er dus nodig zijn om te helpen.

Green spaces have several important functions. They offer space to rest, exercise and play (and so have a 'recreational' function), but they also bring people in contact with nature (and therefore have an 'educational' function). Besides that, green space also brings necessary biodiversity; attracting insects, birds and other animals (and so has an 'ecological and environmental protection' function too).

Today, residents can - under certain conditions - request a play street. Their street will then be closed off to traffic between certain hours for the benefit of, for example playing children, neighbourhood activities and social gatherings. This also means that residents and visitors of the area have to drive around the street from time to time, because they can't pass through it.

Summers are getting warmer and warmer. So-called 'heat islands' are created in places where there is a lot of paving and little shade. In addition to that, more extreme weather conditions (e.g. too much rain in very little time) regularly cause groundwater shortages. We must therefore ensure that water can penetrate the soil properly and is buffered where necessary. This can be done in green areas, but also by partly softening and greenifying streets.

A parking space occupies approximately 13m² of public space. That is space that, apart from parking your car, cannot be used for other things.

Residents often want less and slower traffic passing through their neighbourhoods and that is where circulation measures can offer a solution. Traffic is kept out of the neighbourhoods and centralised on the main traffic arteries. The neighbourhood itself remains accessible to local traffic, but maybe not always via the shortest route. For pedestrians and cyclists, the shortest route always remains accesible.

Especially in the current circumstances, we are noticing how important the social function of the public space is. Meeting people for a chat or a game of Kubb often happens in the street, on a bench, in a park or on a square. In Kessel-Lo, we even see some neighbourhood bars popping up in summer!

Flemish Brabant is the province with the second highest number of registered speed pedelecs. In addition to that, city bikes, ordinary electric bikes, cargo bikes, tandems and young cyclists, can be found on every street. They all have their own speed and driving ability and this can sometimes create conflicts between them, pedestrians and playing children.

Young people need their own places to hang out and meet each other and they like to do that in places where they are not that visible. Young people's gatherings are fun, but can often also be quite noisy (at night). In Leuven, youngsters meet at specific places, such as the skate park at Sportoase or Stelplaats. But to get there, the youngsters of Kessel-Lo have to travel further and cross a number of important traffic axes.

People like green streets, squares and parks. Green management in the town has changed over the years: for example, pesticides are no longer used. In certain places, the grass is only mowed a few times a year so that grasses and wild flowers can flourish and attract insects. Fallen leaves are also left where possible, so that they can provide a fertile layer to the soil. Nevertheless, maintenance is still necessary in the context of safety, accessibility and, for example, forest management. The more green we want, the more help is needed to maintain it!